top of page

Privacyverklaring

Praktijk Fit Shiatsu therapie, gevestigd aan Gulperberg 48 in De
Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals we
ergegeven in deze privacyverklaring.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut
een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Ik ben ZZP’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de
beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door Europese privacywet die voor alle
landen van de EU gelijk is (AVG). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn
beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire
Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de
doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 


1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
Bovendien begrijp ik wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar
handelen.

 


2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat
is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk
gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de
behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 


3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk
geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen
Wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar hebben conform de Wbgo zelf
beslissingsrecht waarbij de stem van de ouders door de therapeut ook
gehoord dient te worden aangezien formeel de ouder(s) het gezag toekomt en
zij medebeslissingsrecht hebben. Ouders hebben recht op informatie en
inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht
voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk
wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde
patiëntrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame
patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen
voor doorbreking van de geheimhouding

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres

 


Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van betalingen.
● Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
● Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of

producten.

 


Privacy op de zorg nota:
Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij
uw zorgverzekeraar.


*Uw naam, adres en woonplaats
*Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
*de datum van de behandeling

*Consult:

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons . 

 


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen
heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens:
Fit Shiatsu Therapie
Gulperberg 48
3453 RZ De Meern
0646886229
fitshiatsu@gmail.com

I'm a title. Click to edit me.


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page